ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಗಣಿ

ಓದುಗ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಾಣಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತಗಳು

ಉದ್ಯೋಗವಾಣಿಯ ಓದುಗ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಾಣಿಯ ಇ-ಪೇಪರ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕೆಂದ್ರ ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ